Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád školní jídelny

1. 10. 2013

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ Zbraslav

 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

Vnitřní řád je platný od 1.9.2017

Školní jídelna zajišťuje stravování pouze ve dnech školního vyučování.

 

Školní stravování se řídí zákonem

- č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

- vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízenými územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech

epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů - nařízení EU č.852/2004 o hygieně potravin

- směrnicí 2000/89 ES , směrnicí 1169/2011 EU o alergenech

Provozní řád školní jídelny

KATEGORIE STRÁVNÍKŮ:

Od 1. 9. 2017 jsou platné tyto ceny stravného:

žáci ZŠ

6 let -10 let

21,00 Kč

žáci ZŠ

10 - 14 let

23,00 Kč

žáci ZŠ

nad 14 let

24,00 Kč

 

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se podle zákona řídí podle věku dosaženého kdykoliv během započatého školního roku včetně letních prázdnin (např. dítě, které dosáhne patnácti let až v srpnu, platí po celý školní rok v kategorii 14 let a více).

 

 

 

1. Ve ŠJ se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ

2. Žáci i zaměstnanci jsou ke stravování řádně přihlášeni

3. Stravné si hradí buď v hotovosti nebo na účet 4200182003/6800 vždy do konce měsíce na měsíc následující. Odhlášené obědy se odečítají ze stravného o měsíc později.

4.  Obědy se vydávají denně od 1110 do 1300 hodin.

5. Při placení obědů předkládají žáci platný stravovací průkaz. V průkazu je potvrzena úhrada stravného.

6. Obědy se odhlašují předem, nejpozději do 13 hodin na den následující.

7. Nemocný žák je povinen se ze stravování odhlásit. Rodiče mají nárok pouze v první den nemoci dítěte stravu vyzvednout do jídlonosičů.

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI STRÁVNÍKŮ:

 

1. Ve školní jídelně platí Školní řád Základní školy Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2. Strávník je seznámen s vnitřním řádem školní jídelny, který je k dispozici na vývěsce před školní jídelnou a na webových stránkách školy, a řídí se jím.

3. Strávník má k dispozici jídelní lístek a to na dobu příslušného měsíce

4. Jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí ŠJ, kuchařek a dalších zaměstnanců školy. Vůči těmto osobám se žáci chovají slušně. Je zakázáno narušování klidu a pohody stravování. V jídelně je zakázáno používat mobilní telefony, hudební přehrávače a podobná zařízení. Telefony nesmí být pokládány na stoly, žáci si s nimi nesmí hrát

5. Při příchodu se staví do řady v pořadí, v jakém přišli, a dodržují zásady slušného chování.

6. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

 

7. Jídlo a nápoje konzumují žáci u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školní budovy. Je zakázáno úmyslné znečisťování školní jídelny.

8. Strávníci jsou povinni se chovat ve školní jídelně ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly k dospělým i ostatním strávníkům.

 

9. Za pořádek a bezpečnost ve ŠJ v průběhu vydávání obědů odpovídá pedagogický dozor. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení použitého nádobí. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, pedagogický dozor poskytne první pomoc a následně informuje vedení školy.

10. Problémy a připomínky strávník hlásí dozorujícímu pedagogovi nebo vedoucí ŠJ.

11. Po ukončení konzumace jídla jsou žáci povinni uklidit po sobě nádobí do vyhrazených prostor.

12. Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny. Hradí svévolně způsobené škody.

13. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují. Výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky.